Hobbyceramica Shopping Online

 

FORNI ELETTRICI A POZZO

 
FORNI ELETTRICI A POZZO
VEGA 50 G MT Image
€1,830.00

VEGA 50 G MT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 50 lt e temp. max. 1260°C

VEGA 70 G MT Image
€2,074.00

VEGA 70 G MT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 70 lt e temp. max. 1260°C

VEGA 90 G MT Image
€2,257.00

VEGA 90 G MT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 90 lt e temp. max. 1260°C

VEGA 120 G MT Image
€3,416.00

VEGA 120 G MT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 120 lt e temp. max. 1260°C

VEGA 160 G MT Image
€3,416.00

VEGA 160 G MT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 160 lt e temp. max. 1260°C

VEGA 210 G MT Image
€4,148.00

VEGA 210 G MT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 210 lt e temp. max. 1260°C

VEGA 50 G HT Image
€2,013.00

VEGA 50 G HT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 50 lt e temp. max. 1320°C

VEGA 90 G HT Image
€2,806.00

VEGA 90 G HT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 90 lt e temp. max. 1320°C

VEGA 120 G HT Image
€2,989.00

VEGA 120 G HT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 120 lt e temp. max. 1320°C

VEGA 160 G HT Image
€3,660.00

VEGA 160 G HT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 160 lt e temp. max. 1320°C

VEGA 210 G HT Image
€4,453.00

VEGA 210 G HT
Forno elettrico a pozzo con cap. utile 210 lt e temp. max. 1320°